Verlof


Naar de schoolgids index


Voor verlof wegens ziekte, doktersbezoek e.d. kunnen de ouders zich wenden tot de leerkracht. Bij twijfel neemt de leerkracht contact op met de directie.

Voor ander verlof dienen de ouders een verlofformulier in te vullen. Dit formulier is te downloaden van de website en te verkrijgen bij de directeur. De artikelen 11 tot en met 15 van de Leerplichtwet vormen het uitgangspunt om dit verlof wel of niet te verstrekken. De reactie naar de ouders is eveneens schriftelijk.

Extra vakantiedagen worden alleen toegekend indien zij vallen onder de noemer andere buitengewone omstandigheden, te weten:

Familieomstandigheden, incl. samenlevingsvormen:

Huwelijk, overlijden, jubilea 1 of 2 dagen
Verhuizing 1 dag
Gezinsuitbreiding 1 dag
Uitzonderlijke situaties Enkele dagen
Als zelfstandige ondernemer of werknemer indien tijdens de schoolvakanties geen vrij genomen kan worden maximaal 10 dagen
Uitzonderlijke gevallen maximaal 5 dagen

Medische of sociale redenen:

De verlofnoodzaak moet blijken uit een verklaring van de arts. max. 10 dagen 

Verlof wegens kennelijke onredelijkheid:

Indien weigering van verlof zou leiden tot kennelijk onredelijk situaties kan extra verlof worden verleend. Het belang van het kind staat hierbij centraal. max. 10 dagen

Langdurig verlof:

Indien er verlof wordt aangevraagd voor een periode van meer dan 10 dagen, beslist de ambtenaar leerplicht, nadat deze eerst de directeur gehoord heeft.

De aanvraag dient altijd schriftelijk te worden gericht aan de ambtenaar leerplicht.

Tenslotte…

Extra verlof wordt altijd geregistreerd in de verzuimregistratie.

Uit bovenstaande tekst begrijpt u dat de directie geen toestemming zal verlenen bij aanvragen voor tussentijdse vakanties, ook niet als het gaat om de bekende lange weekends.

De directie hoopt dat u begrip heeft voor de aanpak, zoals die –wettelijk opgedragen- door ons wordt uitgevoerd.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids