Passend onderwijs


Naar de schoolgids index


Op 1 august 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan.

De kern van passend onderwijs is:

Het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Daarbij gaat het om maatwerk in het onderwijs voor elk kind met of zonder extra ondersteuning.

De belangrijkste punten van deze wet zijn:

 • Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dat wil zeggen dat elk schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden op de eigen school, of op een andere school in het regulier- of het speciaal onderwijs.

 • Samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Schoolbesturen maken onderdeel uit van een Samenwerkingsverband.

 • Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning, die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden.

Dynamiek scholengroep maakt deel uit van samenwerkingsverband:

                   Passend Onderwijs Noord-Limburg.

De regiogrens van het samenwerkingsverband loopt gelijk met de grenzen van 8 gemeenten: Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel.

Ons samenwerkingsverband wil bereiken dat er in Noord-Limburg kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar is voor alle kinderen. Extra ondersteuning, voor kinderen die dit nodig hebben, wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool. Scholen en leerkrachten ontwikkelen zich steeds verder om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te kunnen bieden. Scholen kunnen hierbij een beroep doen op de expertise van het speciaal onderwijs. Voor een beperkte groep kinderen blijven speciale voorzieningen in de regio bestaan.

Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt. Dit plan kunt u lezen via de link:http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/

Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra ondersteuning op de basisschool wordt vormgegeven:

 • hoe en wanneer ambulante expertise in dialoog met het speciaal onderwijs wordt ingezet,

 • of er al of niet gemeenschappelijke arrangementen worden ontwikkeld met eigen scholen of in combinatie met andere schoolbesturen.

De werkwijze van Dynamiek Scholengroep m.b.t. passend onderwijs

Dynamiek Scholengroep streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden op de school in hun thuisomgeving. De middelen voor de extra ondersteuning zijn deels toebedeeld aan het Bovenschools Kwaliteitsteam (BKT) en deels aan de individuele scholen. Door de inrichting van een Kwaliteitsteam per school en samenwerking van Kwaliteitsteams tussen de verschillende scholen wordt tegemoetgekomen aan de basisondersteuning (niveau 1 en niveau 2). In overleg met het Bovenschools Kwaliteitsteam (BKT) kan er eventueel beroep gedaan worden op externen. Soms is het noodzakelijk om de met meerdere betrokkenen een kind te bespreken.

Bovenschools is er het Ondersteuningsloket voor het multidisciplinair bespreken van leerlingen waarbij:

 • het zinvol is dat er vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt wat “ondersteuning op maat” moet inhouden.

 • gedacht wordt aan een mogelijke plaatsing in het SBO of het SO.

 • alle betrokkenen die ondersteuning aan het kind en/of het gezin bieden samen aan tafel zitten en afspreken wie de regie neemt met als doel: één kind (gezin) één plan.

Het Ondersteuningsloket staat onder leiding van de Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC-er)

Passend onderwijs op onze school

Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd.

 • Basisondersteuning:

  Niveau 1:

  Een plan onder verantwoording van de leerkracht of team van leerkrachten

  Niveau 2:

  Een plan met ondersteuning van een Kwaliteitsteamlid of specialist of door iemand binnen de

  (gekoppelde) school

  • Lichte ondersteuning:   

   Niveau 3:

   Ondersteuning die extern ingezet wordt + HGPD

   Niveau 4:

   Plaatsing SBO

  • Zware ondersteuning:

   Niveau 5:

   Plaatsing SO

Basisondersteuning betekent dat wij

•    ons richten op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en hier ons onderwijsaanbod op aanpassen,

 • HGPD-denken en doen is het uitgangspunt, dat wil zeggen dat er vanuit kansen en mogelijkheden gekeken wordt naar leerlingen

 • Planmatig werken (leerlingvolgsysteem, kwaliteitszorg, dyslexieprotocol)

•    Zorgen voor een veilig schoolklimaat

Onze school heeft een kwaliteitsteam dat samen de ondersteuning binnen en buiten school coördineert.

Ontwikkelingsperspectief

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelings-mogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op: een OPP. In het OPP beschrijven wij het uitstroomniveau na groep 8, de te bereiken tussendoelen en de werkwijze.

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3:

Extra ondersteuning is nodig als wij met reguliere mogelijkheden niet in staat zijn op een verantwoorde manier passend onderwijs aan uw kind te bieden. Bij complexere problematieken zal in een interdisciplinair overleg (Ondersteuningsloket) en in afstemming met u, de noodzaak voor extra ondersteuning worden bepaald. De samenstelling van dit interdisciplinair overleg is flexibel.

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5

Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school.

De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige.

Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra ondersteuning op niveau 3.

Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft bepaald, tijdelijk van aard.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids