Passend onderwijs


Naar de schoolgids index


Algemeen: De ontwikkeling van het onderwijs in de school

Het accent van het onderwijs ligt momenteel op het realiseren van onderwijs op maat; het omgaan met verschillen. Met het invoeren van de wet passend onderwijs wordt van scholen verwacht dat zoveel mogelijk kinderen op de eigen school passend onderwijs gaan krijgen.     

Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen elkaar leren waarderen, respecteren en op een open manier met elkaar omgaan, besteden wij ook veel aandacht aan gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Daar waar de zorgbehoefte de mogelijkheden van de school overstijgt kan nog altijd gebruik gemaakt worden van de school voor speciaal basisonderwijs, de Twister. Wij zullen als dat nodig is een beroep op hen doen om zodoende zoveel mogelijk kinderen binnen de eigen basisschool te kunnen begeleiden

De Wet op Passend Onderwijs.

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan.

De kern van passend onderwijs is:

Het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Daarbij gaat het om maatwerk in het onderwijs voor elk kind met of zonder extra ondersteuning.

De belangrijkste veranderingen door de invoering van deze wet zijn:

 • Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dat wil zeggen dat elk schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden op de eigen school, of op een andere school in het regulier- of het speciaal onderwijs.
 • Samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Schoolbesturen maken onderdeel uit van een Samenwerkingsverband.
 • Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning, die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden.

Dynamiek scholengroep maakt deel uit van samenwerkingsverband:

Passend Onderwijs Noord-Limburg.

De regiogrens van het samenwerkingsverband loopt gelijk met de grenzen van 8 gemeenten: Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel.

Ons samenwerkingsverband wil bereiken dat er in Noord-Limburg kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar is voor alle kinderen. Extra ondersteuning, voor kinderen die dit nodig hebben, wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool. Scholen en leerkrachten ontwikkelen zich steeds verder om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te kunnen bieden. Scholen kunnen hierbij een beroep doen op de expertise van het speciaal onderwijs. Voor een beperkte groep kinderen blijven speciale voorzieningen in de regio bestaan.

Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt. Dit plan kunt u lezen via de link: http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/

Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra ondersteuning op de basisschool wordt vormgegeven:

 • Hoe en wanneer ambulante expertise in dialoog met het speciaal onderwijs wordt ingezet,
 • Of er al of niet gemeenschappelijke arrangementen worden ontwikkeld met eigen scholen of in combinatie met andere schoolbesturen.

De werkwijze van Dynamiek Scholengroep hierin

Dynamiek Scholengroep streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden op de school in hun thuisomgeving. Dit gebeurt door te werken in clusters. Onze school maakt onderdeel uit van cluster West.

De middelen voor de extra ondersteuning zijn toebedeeld aan de clusters. Op basis van deze gelden wordt aan elk cluster een ondersteuningsteam toegewezen. De clusters hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap t.a.v. de inzet van de ondersteuningsmiddelen en expertise. De totale ondersteuning staat onder leiding van een Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC-er)

Het ondersteuningsteam van een cluster wordt gevormd door:

De BOC-er, de Intern Begeleiders/leerkrachten Zorg van het cluster, orthopedagoog/GZ-psycholoog van BCO, de Ambulant Begeleiders uit de REC’s 1,2,3 en 4 en Ambulant begeleider van het SBO. Ook teamleden uit het cluster, die gespecialiseerd, zijn kunnen worden ingezet.

Elk cluster kan een beroep doen op de gezinscoach en medewerkers uit de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg.

Bovenschools blijft het Ondersteuningsloket bestaan voor het multidisciplinair bespreken van leerlingen waarbij:

 • Het zinvol is dat er vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt wat “ondersteuning op maat” moet inhouden.
 • Gedacht wordt aan een mogelijke plaatsing in het SBO of het SO.
 • Alle betrokkenen die ondersteuning aan het kind en/of het gezin bieden samen aan tafel zitten en afspreken wie de regie neemt met als doel: één kind (gezin) één plan.

Passend onderwijs op onze school

Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd.

 • Basisondersteuning:
  • niveau 1:groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht
  • Niveau 2:handelingplan met ondersteuning van de IB-er
 • Lichte ondersteuning:        
  • niveau 3: inzet van extra ondersteuningsmiddelen en expertise van het samenwerkingsverband op de eigen school of in combinatie met andere scholen.
  • Niveau 4:plaatsing SBO.
 • Zware ondersteuning
  • Niveau 5:plaatsing SO.

Basisondersteuning betekent dat wij (BS De Dobbelsteen)

• ons richten op een vroegtijdige signalering van leer-, opgroei-en opvoedproblemen.

  Hiervoor gebruiken we leerlingvolgsystemen.

• zorgen voor een veilig schoolklimaat.

• kiezen voor een aanpak die gericht is op sociale veiligheid en het voorkomen van

   gedragsproblemen.

• leerlingen met dyslexie specifieke ondersteuning bieden.

• een afgestemd aanbod bieden voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie.

• ervoor zorgen dat ons gebouw toegankelijk is voor kinderen met een motorische handicap

Onze school heeft een IB-er. De IB-er coördineert de zorg binnen en buiten school.

Ontwikkelingsperspectief

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelings-mogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op: een OPP. In het OPP beschrijven wij het uitstroomniveau na groep 8, de te bereiken tussendoelen en de werkwijze.

Het vaststellen van het (OPP) is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Op onze school betekent dit dus dat er een OPP wordt opgesteld voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanaf zorgniveau 3 en voor kinderen die aan het einde van groep 8 zullen uitstromen op groep 7-niveau of lager.

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3

Extra ondersteuning is nodig als wij met reguliere mogelijkheden niet in staat zijn op een verantwoorde manier passend onderwijs aan uw kind te bieden. Wij bespreken, met uw toestemming, de ondersteuningsbehoefte in het IB-overleg van het cluster. Vaak wordt daar de ondersteuning toegekend. Bij complexere problematieken zal in een interdisciplinair overleg (Ondersteuningsloket) en in afstemming met u, de noodzaak voor extra ondersteuning worden bepaald. De samenstelling van dit interdisciplinair overleg is flexibel. Denk hierbij aan gespecialiseerde leraren, gedragswetenschappers, orthopedagogen, logopedist en ambulant begeleiders. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van specifieke ondersteuning gericht op het gezin.

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5

Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school.

De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige.

Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra ondersteuning op niveau 3.

Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft bepaald, tijdelijk van aard.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids