Hoe volgen wij de ontwikkeling


Naar de schoolgids index


Voordat een leerling onze school gaat bezoeken, nodigt de leerkracht de ouders uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek komt ook het ontwikkelingsverloop van het kind aan bod. Ouders ontvangen een intakeformulier met de vraag om dit in te vullen en terug te sturen naar de school. Tijdens het intakegesprek is het ingevulde formulier de leidraad in het gesprek.

In de groepen 1 en 2 worden de kinderen geobserveerd. Aan de hand van deze observaties stelt de leerkracht het leeraanbod en de beste aanpak vast. Door dit zorgvuldig te registreren krijgt de leerkracht een goed beeld van het kind. Na 3 maanden wordt er een “stand van zakenformulier” ingevuld; een eerste screening van de ontwikkeling van het kind. Deze observaties worden gebruikt bij het invullen van het Ontwikkelingsvolgmodel KIJK.

De observaties dienen als leidraad bij het bespreken van een leerling tijdens de 10-minutengesprekken, maar ook bij een leerlingenbespreking met de intern begeleider.

In de groepen 3 t/m 8 wordt door de leerkrachten het gemaakte werk bekeken zodat de leerkracht een goed beeld krijgt van de vorderingen en/of eventuele problemen van de leerling. Maar ook hier is observeren steeds belangrijker om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind. Verder worden ook toetsen afgenomen die bij de verschillende methodes horen. Daarnaast wordt in deze groepen gebruik gemaakt van het CITO-leerlingvolgsysteem.

Met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling observeren de leerkrachten de leerlingen in de groep en buiten op de speelplaats. Twee keer per jaar vullen de leerkrachten op basis van de observatiegegevens het volgsysteem SCOL (Sociale Competentie Observatielijst) in.

De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vullen zelf ook twee maal per jaar een vragenlijst in waarbij zij aangeven of zij voldoende sociale competenties kunnen laten zien. Hiervoor gebruiken we de LeerlingSCOL.

De dobbelsteen DSC_5186

Om te volgen of de kinderen zich veilig voelen in de schoolomgeving gebruiken we de "Monitor Sociale Veiligheid".

De kinderen van de groepen 6 t/m 8 vullen twee maal per jaar een vragenlijst in waarop zij kunnen aangeven hoe veilig zij zich voelen.


 

Om de meer- en hoogbegaafde kinderen in kaart te brengen gebruiken we het Digitale Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).
 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids