Internetgebruik


Naar de schoolgids index


Wij hebben op school gedragsafspraken over het gebruik van internet en email gemaakt.

 

Voor de leerlingen

1.

Persoonlijke informatie

 

Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie en of foto’s doorgeven op internet of via e-mail zoals: mijn achternaam, adres en telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn school zonder toestemming van mijn ouders/leerkracht.

Voor het gebruik van e-mail mag alleen het door school verstrekte e-mailadres worden gebruikt, bijvoorbeeld geen Hotmail.

2.

Ongewenste informatie

 

Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.

3.

Contacten

 

Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.

Ik zal nooit buiten schooltijd afspreken met iemand die ik "online" op internet heb ontmoet.

4.

Vooraf: planning

 

Ik spreek met de leerkracht af, op welk tijdstip en hoe lang ik op internet mag en van welke programma's ik gebruik mag maken en welke informatie ik ga zoeken. Hierbij mag ik de instellingen van programma's niet veranderen.

5.

Achteraf: Consequenties

 

Opzettelijk verkeerd gebruik heeft voor de leerlingen consequenties. Ik weet dat alle pagina's die ik open, gecontroleerd kunnen worden.

6.

Down- en uploaden

 

Bestanden van internet naar je eigen computer halen heet downloaden. Op vragen om te "downloaden" is het antwoord in principe altijd ‘nee’. Bij twijfel overleg ik met mijn leerkracht. Openen mag in overleg, opslaan zeker niet.

7.

Chatten

 

Chatten is op school niet toegestaan.

8.

Woordgebruik

 

Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen). Ik zoek niet met woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks of geweld. Bij twijfel overleg ik met mijn leerkracht.

9.

Algemeen

 

Ik mag zonder toestemming van de leerkracht geen printopdrachten geven.

 

Ik verander niets aan de instellingen van de computer. (Bijv. screensaver, desktop etc.)

Als ik dit protocol heb ondertekend, maar ik houd mij er niet aan, dan vervalt mijn recht te mogen internetten of e-mailen voor een door de leerkracht te bepalen periode.

Voor de leerkrachten

1.

Persoonlijke informatie

 

Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden alleen op het net gepubliceerd met toestemming van de ouders. Bij het aanmelden op school wordt in dezen om toestemming gevraagd.

 

Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen.

 

Bij publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de webmaster deze informatie op verzoek verwijderen.

   

2.

Doel van Internet

 

Internet wordt binnen de school in principe gebruikt voor educatieve en onderwijskundige doeleinden.

   

3.

Normen, waarden en gevaren

 

Sites die door leerkrachten aan kinderen worden aangeboden worden eerst bekeken om te kijken of deze aan de fatsoensnormen voldoen.

 

Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.

 

De leerlingen zullen op de hoogte moeten worden gebracht van de gevaren van internet en e‑mail.

   

4.

Werkomgeving

 

De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld.

 

Het gebruik van internet gebeurt in principe altijd onder toezicht. Indien dit niet mogelijk is, zorgt de leerkracht voor een afdoende oplossing.

 

Er wordt vooral in de groepen 5, 6, 7 en 8 gebruik gemaakt van internet en e-mail.

   

5.

Copyright

 

Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.

   

6.

Privacy ten aanzien van documenten

 

Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.

 

Algemeen

1.

Algemeen

 

Alle betrokkenen zijn op de hoogte gebracht van de voor hen relevante delen van dit protocol.

 

Werknemers mogen het e-mailsysteem gebruiken voor het ontvangen en versturen van persoonlijke e-mailberichten mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en het computernetwerk.

 

Het versturen van e-mailberichten moet minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een correcte vermelding van afzender
  • Duidelijke onderwerpaanduiding
  • Bij het meesturen van attachments wordt de aard en het aantal vermeld.
 

Bij het ontvangen moeten de volgende regels in acht worden genomen:

  • Een bericht met onbekende afzender wordt niet geopend
  • Attachments waarvan de inhoud niet vermeld is, mogen niet worden geopend
  • De e-mails die aan de hierboven genoemde eisen voldoen, worden direct gewist en de ICT-er wordt hiervan op de hoogte gesteld.
  • Het is verboden dreigende, beledigende, seksueel getinte dan wel discriminerende berichten te versturen
  • Het is verboden kettingbrieven versturen
   

2.

Controle

 

In bepaalde gevallen kan er controle plaats vinden van Internet en e-mail. Controle beperkt zich in principe tot verkeersgegevens van het gebruik van e-mail en internet. Alleen bij zwaarwegende redenen vindt er controle op de inhoud plaats onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.

Het is niet toegestaan de normale werking van het netwerk opzettelijk te verstoren, waaronder tevens wordt verstaan het verspreiden van computervirussen of van netwerkverkeer van grote omvang over langere tijd, waardoor anderen wezenlijk worden gehinderd bij hun gebruik van het netwerk.

   

 

Afspraken over de website van basisschool De Dobbelsteen

 

Voor aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school een schoolgids, waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze site. Op onze website worden o.a. werk en foto’s van kinderen geplaatst. De ouders worden, via het artikeltje in genoemde schoolgids, in de gelegenheid gesteld tegen publicatie bezwaar te maken.

 

De leerkracht verzamelt van zijn klas de namen van deze ouders en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werk of foto’s van kinderen op de site geplaatst worden. Het werk of foto’s van kinderen, waarvan de ouders bezwaar maakten, wordt dientengevolge niet op de homepage gepubliceerd. Overigens kunnen ouders hun bezwaar ook weer herroepen, waarna hun naam weer van de bezwarenlijst wordt geschrapt.

 

Op de website wordt geen persoonlijke informatie van de personeelsleden, zoals adressen en telefoonnummers, vermeld.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids