Gescheiden ouders


Naar de schoolgids index


Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden kan het voor ons, de school, moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen. De wet biedt ons hierin echter een duidelijke richtlijn. We zijn als school namelijk verplicht beide ouders te informeren. Dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast heeft recht op informatie. Alleen in geval van zeer zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden afgeweken.

Omdat de wet niet voorschrijft welke informatie moet worden gegeven geldt hiervoor ons schoolbeleid. Wij hebben ervoor gekozen beide ouders op een gelijke wijze te informeren. Dat betekent dat het adres van de niet met het ouderlijk gezag belast zijnde ouder ook in onze administratie wordt opgenomen. Voor zover van toepassing wordt uw medewerking gevraagd bij het vastleggen van oudergegevens.

Als de adresgegevens van de niet bij het kind wonende ouder bij ons bekend zijn wordt hij/zij door de school op de hoogte gesteld van: schoolgids, oudergesprekken, informatieavonden, schoolresultaten, toetsresultaten, rapporten, informatie aangaande schoolreizen, verwijzing naar vervolgonderwijs en aanmeldingen SBO. Als dit niet is toegestaan, bv. via een gerechtelijke uitspraak, moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie worden overlegd.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids