Verkeer


Naar de schoolgids index


 

Jaarlijks doet groep 7 mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Het praktisch verkeersexamen wordt afgenomen in Horst. Voor het fietsen naar Horst vragen we begeleiding van ouders.

VEBO-aanpak (Verkeerseducatie in het BasisOnderwijs)

Verkeersveiligheid is te belangrijk om links te laten liggen.

Onze school participeert daarom in een verkeerseducatief scholennetwerk van het ROVL (Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid Limburg – een onderdeel van het provinciebestuur)

Het hieruit voortgekomen gemeentelijk netwerk stimuleert projecten die scholen een impuls geven om meer aandacht te besteden aan verkeersveiligheid.Het VEBO programma streeft naar het oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten door een resultaatgerichte samenwerking tussen organisaties die te maken hebben met verkeersveiligheid en verkeerseducatie.

Verkeersnetwerken

Om permanente verkeerseducatie meer belang te geven, kunnen scholen ondersteuning krijgen via de verschillende partners uit het gemeentelijk netwerk. Essentieel in de VEBO-aanpak is samenwerking in verkeersnetwerken die op lokaal niveau systematisch kunnen opereren en waarin vertegenwoordigd zijn: basisscholen (verkeerscoördinator en verkeersouder), gemeente, Veilig Verkeer Nederland (VVN), ROVL, politie.

Gemiddeld komen deze netwerken 3x per jaar samen om ontwikkelingen uit te wisselen en afspraken rond nieuwe activiteiten te maken.

Activiteiten vanuit het VEBO-netwerk

Tijdens netwerkbijeenkomsten worden door de participanten in het VEBO-netwerk in het kader van het VEBO-convenant activiteiten op elkaar afgestemd:

* opname van verkeerseducatie in het schoolbeleidsplan

* begeleiding en ondersteuning van schoolteams en individuele leerkrachten bij de keuze van materialen en methodieken

* ondersteuning bij de vormgeving van verkeerseducatie in de schoolspecifieke situatie

* gestalte geven aan een (fysiek) verkeersveilige schoolomgeving

* zorgen voor een veilige school-thuisroute voor de leerlingen

* nascholing en informatie aan leerkrachten, VCO’ers en verkeersouders m.b.t. nieuwe ontwikkelingen op verkeerseducatief gebied

* mede opstellen van activiteitenplannen (per school en/of per gemeente) in samenwerking met andere instanties die actief zijn op het terrein van verkeerseducatie (o.a. via lokale netwerken)

* hulpverlening bij en ondersteuning van diverse landelijke, provinciale, regionale en gemeentelijke verkeersveiligheidsactiviteiten

Voor het basisonderwijs geldt dat activiteiten of campagnes moeten aansluiten op het routinematige werken in de klas. Dit betekent dat:

* er moet worden aangesloten op de gebruikte methode

* duidelijk wordt aangeven waarom verkeerseducatie nodig is: maatschappelijke relevantie

* er faciliteiten voor scholen gewenst zijn:

- materiële voorzieningen, bv.: verkrijgen van hulpmiddelen voor omgevingsgericht verkeersonderwijs en financiële ondersteuning.

- immateriële voorzieningen: begeleiding en ondersteuning van zowel binnen schoolse als buitenschoolse activiteiten door het lokale netwerk.

De activiteiten moeten worden gericht op de leerkrachten:

* lange termijn: kennis, gedrag en houding

* korte termijn: routinematig werken: verkeerseducatie kort en krachtig aanpakken binnen goed afgebakende veranderingsonderwerpen in het dagelijkse werk


Download deze pagina Download de gehele schoolgids