De organisatie van het onderwijs


Naar de schoolgids index


"Leren kun je niet afdwingen"
"Like roses, all childeren bloom at their very best time"

De afgelopen jaren zijn we binnen ons onderwijs actief bezig geweest om op pedagogisch en didactisch gebied veranderingen te realiseren.

Daadwerkelijk is de leerling met zijn eigenheid, zijn manier van leren, centraal komen te staan binnen ons onderwijs.

Belangrijk vinden wij binnen ons leren dat er bij de leerlingen leerprocessen op gang gebracht worden en deze ook op gang gehouden worden. Dit door voortdurend leergierigheid, die elke mens van nature heeft, aan te spreken.

Daarnaast zorgt de school door het creëren van een geschikte leeromgeving en door het beschikbaar stellen van goede leerbronnen voor een krachtige leeromgeving.

Dan zal de leerling leren. Hij zal feiten waarnemen, ontdekkingen en ervaringen koppelen aan bestaande kennis en zo nieuwe kennis construeren. Wij onderscheiden verschillende soorten kennis; inzichten, routines, feiten, levenskennis en boekenkennis.
Inzicht ontstaat door concrete ervaringen die de leerling opdoet en de beelden die hij daardoor vormt. Op een bepaald moment ‘valt dan het kwartje’. De leerling maakt een soort kennissprongetje. Alle ervaringen en beelden krijgen voor de lerende opeens een samenhangende betekenis.
Routines als vaardigheid, bv. bij lezen en schrijven, die leerlingen nodig hebben om gebruik te kunnen maken van de leerbronnen. Veel leerbronnen zijn talig van aard, waardoor lezen en schrijven nodig is om de kennis te kunnen vergroten. Routines worden bij ons ingeslepen in het handelingspatroon van de leerling. Oefenen, herhalen, negatief en positief bekrachtigen, herkennen wij bij het aanleren van routines.

Feiten worden toegevoegd aan bestaande kennis. Feiten die bijdragen aan de inzichten die de leerling opbouwt. Hij leert feiten omdat hij ze ergens voor nodig heeft of omdat hij ze wil kennen uit interesse. De school zorgt voor voldoende leerbronnen, boekenkennis, om de feiten op het spoor te komen. Dit leerproces noemen we studeren.
Leerlingen kunnen ook leren van de fysieke wereld. (Levenskennis) De wereld zoals we die kunnen zien, ruiken, voelen, horen en proeven. Deze vorm van leren past bij de leerlingen en gaat per se vooraf aan studeren.

Concluderend.

Kinderen leren binnen de Dobbelsteen met hoofd, handen en voeten. Het maakt het leren niet alleen effectiever, maar ook veel en veel leuker en spannender. Alles maakt deel uit van die rijke leeromgeving die nodig is voor dit leren.

De zeven principes om te komen tot een rijke leeromgeving zijn van toepassing op het leren van de Dobbelsteen.

Tabel: 7 principes voor een rijke leeromgeving.

  1. werk in de juiste stemming
  2. je onthoudt de stof gemakkelijker door er met anderen over te praten
  3. het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar hoe je intelligent bent
  4. heb vertrouwen in jezelf
  5. jouw vragen zijn belangrijker dan de antwoorden
  6. neem de tijd
  7. maak van losse feiten een samenhangend geheel

Binnen de rijke leeromgeving van onze school ontmoeten, ontwikkelen en ontplooien zich de leerlingen. Waarbij zij uitgroeien tot personen die met hun opgedane bagage de volgende stap kunnen zetten binnen hun ontwikkeling.

Ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing van leerlingen en leerkrachten zal de komende jaren verder uitgediept worden en een plek krijgen binnen ons onderwijs.

Wij willen ouders meenemen in het leerproces van hun kinderen. Wat doet ertoe bij het ontwikkelen en ontplooien van hun kinderen? Wat hebben kinderen nodig en wat kan een ouder en/of verzorger hierin bieden? Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we binnen bs de Dobbelsteen in units. Voor meer informatie over het unitwerken verwijs ik u naar het document "onderweg naar unitwerken".

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids