De besturing


Naar de schoolgids index


Basisschool de Dobbelsteen is een van de 19 scholen die behoort tot Dynamiek Scholengroep. Deze stichting is ontstaan door een fusie van SKOO en stichting Meander en vormt het bevoegd gezag voor 20 scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo en Wanssum.

School en schoolbestuur hebben een gemeenschappelijk doel, maar ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Het college van bestuur bepaalt in overleg met de geledingen de doelstelling en strategie van de stichting, toetst de kwaliteit en legt hierover verantwoording af. Het schoolmanagement is integraal verantwoordelijk voor de vormgeving en de kwaliteit van het onderwijs op haar eigen school. Scholen staan hierbij in dialoog met de ouders en zijn in hoge mate autonoom, waardoor variëteit tussen scholen mogelijk is.

Dynamiek Scholengroep heeft een gedragscode “goed bestuur” opgesteld waarin zijn opgenomen de verdeling van bevoegdheden tussen bestuur en management, de mogelijkheden voor intern toezicht en de interne en externe verantwoording.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids