Medezeggenschapsraad

Sinds 1984 is er op elke school een Medezeggenschapsraad (MR)

Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende, bij de school betrokken, partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Die medezeggenschap is in deze tijd niet meer weg te denken. Ouders en personeel hebben binnen deze geleding de kans om invloed uit te oefenen en adviezen te geven betreffende zaken als: Het schoolplan,  de schoolgids, schoolformatieplan, onderhoudsplan van de school, het toelatingsbeleid, opstellen van het functieprofiel (functiemix), overblijven, de vakantieregeling,  begroting, de besteding van de middelen en de zorg voor veiligheid en gezondheid (Arbowetgeving) etc.


Advies

Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad het recht om advies te geven aan de directie van de school, dan wel instemming te verlenen aan beslissingen of voorgenomen beleid van de directie. Aan elke school is dus een medezeggenschapsraad verbonden. Zo ook aan de Dobbelsteen.


Verkiezingen​

Het aantal M.R.-leden is afhankelijk van de schoolgrootte. In de M.R. van de Dobbelsteen hebben zes leden zitting. Drie leden vertegenwoordigen het team en drie ouders zitten in de M.R. namens de ouders. Een keer per twee jaar vinden er verkiezingen plaats. Leden kunnen zich herkiesbaar stellen en anderen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan die verkiezingen.

Elk jaar wordt er een jaarverslag opgesteld waar alle adviezen of besluiten in staan die het schooljaar ervoor genomen zijn. Dit verslag wordt in de digitale nieuwsbrief gepubliceerd.


Vergaderingen

De directeur woont de MR vergaderingen bij als adviserend lid en zij vertegenwoordigt het bestuur. De ouders en het personeel hebben via deze raad de kans om mee te praten en te denken over het onderwijsgebeuren en beleid op onze school.

De Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De agenda wordt telkens gepubliceerd in de digitale nieuwsbrief van de Dobbelsteen. De vergadering staat ook altijd op de kalender van de school vermeld.


Vergadering bij wonen

We nodigen alle ouders uit, die interesse hebben in het werk van de M.R., om eens een vergadering bij te wonen. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden in de personeelskamer van de school gehouden.

Mailadres van de Medezeggenschapsraad

Om de communicatie met ouders te stimuleren heeft de M.R. een eigen e-mailadres te weten: mrdobbelsteen(at)dedobbelsteen(dot)nl